NsP Sv. Jakuba, Bardejov
E-learningová zóna NsP Sv. Jakuba, Bardejov
System powered by
eMedius

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu bardejov.e-medius.sk (ďalej len "klientska zóna").

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Subjekt:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Sídlo:

Ul. Sv. Jakuba 21, 085 01, Bardejov

IČO:

36 167 908

Email: elearning(zav.)medius.sk
 
Ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Nemocnica Sv. Jakuba“

SPROSTREDKOVATEĽ

Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z., Mäsiarska 6, 040 01  Košice, Slovenská republika, IČO: 42 097 321 - prevádzkovateľ portálu e-medius.sk.

KLIENTSKA ZÓNA

E-learningové riešenie fungujúce na platforme e-medius. Presné umiestnenie bardejov.e-medius.sk. Cieľom portálu je umožniť e-learningové vzdelávanie pre potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov. Na portáli je umiestnené logo zdravotníckeho zariadenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, čo má informovať užívateľa o tom, že táto webová lokalita je určená pre vzdelávanie o témach identifikovaných NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

DOTKNUTÁ OSOBA

Je fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli, je v pracovnoprávnom vzťahu s NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  a zároveň vstupuje do klientskej zóny umiestnenej na adrese bardejov.e-medius.sk (ďalej tiež ako “užívateľ”).

PREČO, NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE A AKO DLHO ICH UCHOVÁVAME

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

  • zriadenia, zabezpečenia fungovania užívateľského konta a evidencie užívateľov klientskej zóny a realizovania e-learningového vzdelávania
  • vedeni štatistík vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere s NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?:

  • oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?:

  • doba trvania pracovného pomeru užívateľa k NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝM SPÔSOBOM ICH POUŽÍVAME

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás.  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov následne poskytne emailovú adresu Prevádzkovateľovi 1, ktorú ste zadali pri registrácii, na základe čoho vám bude umožnené prihlásenie do klientskej zóny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov. Poskytnutie osobných údajov z vašej strany je dobrovoľné. Neposkytnutie môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby v súvislosti s využívaním klientskej zóny.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú sprístupňované:

  • (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia klientskej zóny a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu, na ktorom je umiestnený portál bardejov.e-medius.sk : WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava
  • (v rozsahu e-mailová adresa a meno/priezvisko za účelom využívania služby hromadnej pošty): poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu: Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litva
  • (v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru): správcovi serveru, spoločnosti: NESECO s.r.o., Jelšová 2826/10, 040 22 Košice
  • (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): IT podpora a programovanie portálu e-medius.sk: Mgr. Stanislav Horal – Seaside, Ulica Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje do tretích krajín neprenášame.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Pri výkone svojich práv sa Užívateľ môže obrátiť na Prevádzkovateľa  využijúc kontaktné údaje uvedené v úvode tohoto dokumentu. Prevádzková doba Prevádzkovateľa je každý pracovný deň od 8:30 – 16:30.

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO ICH UPLATŇOVAŤ

Právo požadovať prístup k osobným údajom

(čl. 15 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie Vám poskytneme v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu
(čl. 16 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov
(čl. 17 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov,  namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. V takomto prípade osobné údaje bezodkladne  vymažeme s výnimkou, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania
(čl. 18 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Máte právo namietať správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov , alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať obmedzenie spracúvanie osobných údajov.

Právo byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov
(čl. 19 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Ak boli osobné údaje u príjemcu osobných údajov opravené alebo vymazané máte právo byť o tom informovaný.

Právo na prenosnosť údajov
(čl. 20 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu Poskytovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
(čl. 22 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
(čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)

Čo to pre vás v praxi znamená
Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť u ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov na e-mailovej adrese uvedenej v úvode tohto dokumentu alebo poštou na adrese uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom portáli.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 24.06.2019.